Optymalizacja rozwiązań układu linii rozgraniczających drogi w planowaniu przestrzennym

W planach zagospodarowania przestrzennego znaleźć można linie rozgraniczające drogi, czyli granice terenów przeznaczonych na pasy drogowe. W obszarach ograniczonych tymi liniami mogą znajdować się także urządzenia infrastruktury technicznej. Nasze usługi obejmują optymalizację rozwiązań układu linii rozgraniczających drogi, szczególnie pod kątem ich dostosowania do aktualnych oraz planowanych potrzeb - głównie ruchowych i infrastrukturalnych na danym obszarze.

 

pieszy na przejściu